Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1
Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez BEST – NATURAL Iwona Ciupak z siedzibą w Godziszowie Trzecim, za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego w ramach serwisu internetowego www.bestnatural.pl, zwanego dalej sklepem internetowym.
 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy, należy przez nie rozumieć:
 3. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem dostawcy, towaru określonego
  w zamówieniu.
 5. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów:
  – Firmę kurierską
  – Pocztę Polską S.A.
 1. Klient – oznacza podmiot, z którym zgodnie z regulaminem może być zawarta umowa sprzedaży.
 2. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 5. Sprzedawca – oznacza BEST – NATURAL Iwona Ciupak z siedzibą
  w Godziszowie Trzecim 72, 23 – 302 Godziszów, NIP: 862 164 60 04, REGON: 382847401, e-mail: best-natural@wp.pl będącą jednocześnie właścicielem sklepu internetowego.
 6. Strona internetowa sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi sprzedaż.
 7. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej sklepu, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży.
 8. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Wszelkie prawa do sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy należą do Sprzedawcy. Wszystkie nazwy towarów, znaki towarowe oraz zdjęcia należą do ich prawnych właścicieli i na stronach Sklepu Internetowego zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, korzystanie
  z nich może następować w sposób określony i zgodny z prawem.
 10. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji sklepu internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

 

§2
Płatność i realizacja zamówień

 

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
 2. Przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).
 3. Gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).
 4. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar będący przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.
 6. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia.
 7. Termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany na stronie internetowej sklepu liczony jest w dniach roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.
 8. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 9. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo zażądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.
 10. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane towary.
 11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, pracownik dostawcy pozostawi awizo lun podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do sklepu internetowego przez dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie termin i koszt dostawy.
 12. Podane ceny dostawy dotyczą jednej sztuki produktu. W przypadku zakupu większej ilości produktów prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego kosztu dostawy, tak aby wszystkie produkty wysłać jedną paczką z minimalnym kosztem.

§3
Rękojmia

 

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli towar ma wadę Klient ma prawo:
 3. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
 4. Żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad lub usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 5. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem 1 roku od dnia dostawy.
 6. Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie.
 7. Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji towaru lub reklamacji związanej z realizacją umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

§4
Gwarancja

 

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora

§5
Postanowienia końcowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów uzyskanych przez Sprzedawcę
  w ramach zawieranej umowy sprzedaży lub innych okoliczności określonych
  w regulaminie jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy regulamin.
 4. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.
 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
 6. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta
  z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane oraz udostępniane są przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 7. Towary są dostarczane wyłącznie na terenie Polski pod adres dostawy podany na zamówieniu. W momencie składania zamówienia na stronie internauta wybiera sposób dostawy.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem xxxxxxx 2019 r.

 

 

Best Natural

Best Natural 2024. All Rights Reserved.

Wykonanie WebSyc